21. BÖLÜM: Bid’at ve Hurafe Anlayışı

Paylaş

Görüntüleme : 1359
  • 21. BÖLÜM: Bid’at ve Hurafe Anlayışı


    Cevap:

    Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali AVCU ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Hamdi TEKELİ, Diyanet TV ekranlarında “Dini Gündem” programının 21. bölümüne (10 Şubat 2021) konuk oldular. Programda Bid’at ve Hurafe kavramları ve bu kavramlar kapsamında ortaya çıkan anlayışlar üzerinde duruldu. Bu bağlamda bid’at ve hurafe  kavramlarının tanımı, aralarındaki farklar, bid’at-ı hasene ve bid’at-ı seyyie şeklinde yapılan ayrımların kaynağı, kriterleri ve kapsamı irdelendi. Bu çerçevede herşeyi bid’at ve hurafe olarak niteleyerek dışlayan anlayış ile bunun karşısında herşeye dini bir misyon yükleyerek sarılan anlayışın artı ve eksi yönleri ortaya konulmaya çalışıldı. Özellikle Kelam ilmi alanında yer alan ehl-i bid’at kavramıyla neyin kastedildiği, bu kavramın ameli boyuttaki bid’at  ve hurafe ile anlam ilişkisinin bulunup bulunmadığı ve kıble ehlinin tekfir edilemeyeceği konularına temas edildi. Ayrıca kültür-bid’at ilişkisi, toplumların sahip olduğu gelenek ve örflere dinin bakış açısı, toplumlar arası kültür geçişi ve etkileşimi konularına değinildi. Son olarak da bid’at ve hurafelerin toplumlarda yayılmasının sebeplerine ve günümüz iletişim ağlarının bu konudaki rolüne değinilerek toplumda var olan bir takım hurafeler, gelenekler ve yaygın durumlar değerlendirildi.